Get Adobe Flash player

Suzuki3

02.jpg04.jpg1.jpg5.jpg7.jpg02.jpg04.jpg1.jpg5.jpg7.jpg
02.jpg04.jpg91.jpg92.jpgbalitis22.png02.jpg04.jpg91.jpg92.jpgbalitis22.png
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 11:20

Σέρρες: Ο Ιερός δισυπόστατος Ναός των Αγίων Αντωνίου και Μαρίνης Σερρών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στο ανατολικό τμήμα της Βυζαντινής πόλης των Σερρών είναι οικοδομημένος, ο σήμερα δισυπόστατος Ιερός Ναός των Αγίων Αντωνίου και Μαρίνης που, στο διάβα του χρόνου, έχει δεχθεί πολλές παρεμβάσεις...

Οι ιστορικές μνήμες, που αναφέρονται σε αυτόν, δεν είναι πολλές. Παρά ταύτα, με βάση τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία και τις αδιαμφισβήτητες μαρτυρίες και, έχοντας ως δεδομένο πως, το προφανές δεν  ταυτίζεται με την αλήθεια, είναι μπορετό να αποκλεισθούν λανθασμένες ιστορικές θέσεις που σχετίζονται με την πορεία του μνημείου στο χρόνο και, στηριγμένοι στο γνωστό νομικό καθεστώς που όριζε την επισκευή ή, την ανέγερση χριστιανικού ναού τα χρόνια της τουρκοκρατίας, μπορούν να γίνουν γόνιμες υποθέσεις και να υποστηριχθούν νέες και λογικά ισχυρές ιστορικές θέσεις.  
Αρχικά, στον αύλειο χώρο του σημερινού ναού, η εκκλησία που υπήρχε γιόρταζε την ιερά μνήμη της Αγίας Μαρίνης.
Μνημονεύεται σε δύο χρυσόβουλλα του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, που εκδόθηκαν υπέρ της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου του Μενοικέως το 1321.
Το 1623 στην χρονογραφία του Παπασυναδινού, ο ναός αναφέρεται ως ενοριακός και αφιερωμένος στην Αγία Μαρίνα.
Επί των ημερών του Μητροπολίτου Σερρών Στεφάνου (1706-1728) η ενορία της Αγίας Μαρίνης είχε εκχωρηθεί σε λαϊκούς για εκμετάλλευση των προσόδων της. Εκατό χρόνια αργότερα, οι Σερραίοι πείσθηκαν από τον Μητροπολίτη τους Γαβριήλ, ότι η εκχώρηση εκκλησιών σε ιδιώτες συνιστά ανομία και ιεροσυλία και, με απόφαση της Συνελεύσεώς τους το 1736 επανέφεραν την ενορία της Αγίας Μαρίνης και τις όχι ευκαταφρόνητες προσόδους της, που εκμεταλλεύονταν ιδιώτες, υπό τη δεσποτεία και επίσκεψη του κατά καιρόν Μητροπολίτου Σερρών.
Το 1866 έχουμε την πρώτη και σαφέστατη μαρτυρία, για την ύπαρξη Εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου που, λειτουργεί ως αυτόνομος ναός. Σε «Ιεροψάλτου Εγκόλπιο», που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη χρονιά (1866) αναφέρονται ως συνδρομητές του οι ιεροψάλτες του ναού Αγίου Αντωνίου Χρηστόδουλος Μπουτζινίδης και Αναστάσιος Καντιλάπτης.
Από τις αναμφισβήτητες ιστορικές μαρτυρίες συμπεραίνεται πως, το 1866 τουλάχιστον, οι ναοί ήταν δύο, με την Εκκλησία της Αγίας Μαρίνης να δίνει το όνομά της στην ενορία.
Ο σπουδαίος φιλόλογος Πέτρος Παπαγεωργίου στο μεσοδιάστημα των ετών 1889-1891 που, ως γυμνασιάρχης διέτριβε στην πόλη των Σερρών, θεώρησε: «άξιον του κόπου…”να ασχοληθεί με” την αναγραφήν και εξέτασιν πάντων των εν αυταίς και περί αυτάς μνημείων…». Στην εργασία του, που δημοσιεύτηκε το 1894 γράφει πως, στην πόλη των Σερρών υπήρχαν: «Οι νέοι επί παλαιοτέρων ναοί του αγίου Αντωνίου και της αγίας Μαρίνης, εν τη αυτή αυλή πλησίον του παραπορτίου κείμενοι εν τη συνοικία τη Τουρκιστί λεγομένη ζαράπ χανέ, νομισματοκοπείω, φέρουσιν εν τω βορείο τοίχω το έτος 1826…».
Ενισχυτικά στοιχεία της πληροφορίας του Π. Παπαγεωργίου πως, οι ναοί ήταν δυο και  παράλληλα χτισμένοι σε μια αυλή είναι: α) οι κτιτορικές πλάκες, με τη χρονολογία 1826 που ο Π. Παπαγεωργίου είδε στον βόρειο τοίχο των Εκκλησιών. Σήμερα, η μία είναι εντοιχισμένη στην ανατολική πλευρά του δισυπόστατου ναού στο εξωτερικό μέρος της κόγχης του Ιερού, η δεύτερη στον βόρειο τοίχο του ναού, αριστερά από το κωδωνοστάσιο και, μια τρίτη επιγραφή, βρίσκεται  στον νότιο τοίχο του ναού,  στο ύψος της προσκομιδής του παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου, β) η διακεκριμένη αναφορά του ναού της Αγίας Μαρίνης από τον Π. Παπαγεωργίου στην εργασία του, για τις αρχαιότητες της πόλης των Σερρών «…φυλάσσονται νυν εν τω ναώ της αγίας Μαρίνης αρχαία εικών του αγίου Βασιλείου…και η Αγία τράπεζα», γ) η ξεχωριστή αναφορά στους ναούς του Αγίου Αντωνίου και της Αγίας Μαρίνης σε επιστολή του Π. Παπαγεωργίου προς τον κάτοικο των Σερρών Κωνσταντίνο Χόνδρο. Στην επιστολή,  που στάλθηκε στις 27 Απριλίου του 1893, ο Π. Παπαγεωργίου γράφει στον Κ. Χόνδρο: «Θα σας βάλω και εις νέον κόπον: ας μου σημειωθώσιν αι υπάρχουσαι χρονολογίαι… των εξής ναών και ναϊδίων…Μαρίνης.. η επιγραφή της εικόνος του αγίου Βασιλείου κεφαλαίους, αγίου Αντωνίου…τα πρακτικά δεν έχουσιν άλλο τι άξιον μνείας;,» δ) τα δύο ιερά Θυσιαστήρια, που είναι εντοιχισμένα: το πρώτο στην κόγχη της προσκομιδής και το δεύτερο στην κόγχη του σκευοφυλακίου, του  δισυπόστατου σήμερα ναού  των Αγίων Αντωνίου και Μαρίνης. Στην πρώτη Αγία Τράπεζα τελούνταν η αναίμακτη και απολυτρωτική Θυσία του Χριστού στον ναό του Αγίου Βασιλείου που, το  «πότε  κατεστράφη είναι άγνωστον».
Ο Π. Παπαγεωργίου το 1890-91 μαρτυρά πως: «…φυλάσσονται νυν εν τω ναώ της αγίας Μαρίνης αρχαία εικών του αγίου Βασιλείου, φέρουσα την επιγραφήν “ο άγιος Βασίλειος” και η Αγία Τράπεζα <του ναού αυτού>». Το δεύτερο ιερό Θυσιαστήριο είναι του ιερού ναού της Αγίας Μαρίνης αφού, επιγραφή στο δάπεδο της εισόδου του σημερινού ναού βεβαίωνε πως, ο ναός που επεκτάθηκε είναι αυτός του Αγίου Αντωνίου1. Τα εντοιχισμένα δυο ιερά Θυσιαστήρια μαρτυρούν, όχι μόνο το γεγονός πως οι ναοί το 1890-91 ήταν δύο αλλά και ασφαλώς, πως ο σημερινός ναός είναι κτίσμα υστερότερο αυτών των χρόνων.
Η αναμφισβήτητης εγκυρότητας μαρτυρία του Π. Παπαγεωργίου πως, στην ίδια αυλή  υπήρχαν δύο ναοί χτισμένοι επί παλαιοτέρων, κατ’ αρχάς αποκλείει ως εντελώς λανθασμένη την άποψη ότι ο σημερινός δισυπόστατος ναός είναι κτίσμα του 1826 ενώ ταυτόχρονα γεννά το ερώτημα; Πότε χτίστηκε ο σημερινός δισυπόστατος ναός;
 Έως και τη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (Ιούλιος 1774) τις αγκυλώσεις της οθωμανικής γραφειοκρατίας, για την επισκευή και προπαντός την ανέγερση ναών που,  με σουλτανικό φιρμάνι του 1723 απαγορευόταν απολύτως, ήταν δυνατόν να παρακάμψει μόνο η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρά τις κατά τόπους εξαιρέσεις και καταστρατηγήσεις της πάγιας νομοθεσίας των κατακτητών.
Μετά τον Ιούλιο του 1774 το νέο νομικό καθεστώς στα όρια της Οθωμανικής επικράτειας, έδινε στους Έλληνες, που γνώριζαν τους διαύλους που οδηγούσαν στα κέντρα εξουσίας των Οθωμανών, τη δυνατότητα να βρίσκουν τρόπους έκδοσης της σχετικής ιεροδικαστικής κρίσης (ιλαμι) και άδειας (χοτζέτι) για την επισκευή ναού με  λιγότερες  δυσκολίες και, προφανώς, λιγότερα χρήματα (δωσήματα) ενώ, η ανέγερση νέας εκκλησίας, οπωσδήποτε όχι στα όρια μουσουλμανικής συνοικίας, απαιτούσε την έκδοση από το Σουλτάνο ειδικής διαταγής (φιρμάνι).
Εν τέλει, η έκδοση φιρμανιού για την οικοδόμηση ναού, χωρίς τη μεσολάβηση ισχυρών και εν ενεργεία εκκλησιαστικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων στο συγκεντρωτικό οθωμανικό σύστημα, μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν αφού απαιτούσε ή, την καταβολή μεγάλου χρηματικού ποσού σε Τούρκους αξιωματούχους, ιδιαίτερα δε του σουλτανικού περιβάλλοντος ή, την παραμονή μεγάλου χρονικού διαστήματος στη βασιλεύουσα προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για να εξασφαλισθεί το πολύτιμο φιρμάνι. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός πως, η ριζική ανακατασκευή παλαιών ναών και η οικοδόμηση νέων εκκλησιών στην πόλη των Σερρών συμπίπτει με την άνοδο στον Οικουμενικό Θρόνο ιεραρχών που ποίμαναν τη Μητρόπολη Σερρών.
Προφανώς, η πρόσβαση των ενοριτών της Αγίας Μαρίνης στην Υψηλή Πύλη, για την έκδοση διατάγματος (φιρμάνι) οικοδομήσεως νέου ναού τα δύσκολα αυτά μετά-επαναστατικά του 1821 χρόνια, μόνο με την παρέμβαση του από Σερρών Οικουμενικού Πατριάρχου   Χρύσανθου Μανωλέα μπορούσε να εξασφαλιστεί, στο βεράτι του οποίου προβλεπόταν πως: «…των πατριαρχών τα άρτζια (αναφορές) να έχουν  την ισχύν και το κύρος. Ό,τι κάμουν άρτζι  και φανερώσουν αποβλέπον εις την θρησκείαν τους να εισακούωνται».
Οι εντοιχισμένες πλάκες με χρονολογία  1826 (Μάρτιος), που βεβαιώνει ο Π.Παπαγεωργίου πως υπήρχαν στον βόρειο τοίχο των δύο εκκλησιών και, σήμερα υπάρχουν σε άλλη θέση, μαρτυρούν την ταυτόχρονη,  με την ευκαιρία έκδοσης φιρμανιού για την ανέγερση του ναού του Αγίου Αντωνίου, επισκευή του Βυζαντινού ναού της Αγίας Μαρίνας, που μετρούσε περισσότερα από πεντακόσια χρόνια ζωής. Οπότε, ο νέος ναός της Αγίας Μαρίνης, οικοδομήθηκε, κατά τη μαρτυρία του Π. Παπαγεωργίου και τη νομολογία των Οθωμανών, επί των θεμελίων του παλαιού ναού της Αγίας Μαρίνης που, η ύπαρξή του μνημονεύεται από το 1321.
Εμμέσως, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν οι μεγάλων διαστάσεων εικόνες (του Παντοκράτορος Χριστού, της Θεοτόκου και της Αγίας Μαρίνης) στο τέμπλο του σημερινού ναού, έργα του ίδιου αγιογράφου, που παραδόθηκαν το Δεκέμβριο του 1827 και προφανώς τοποθετήθηκαν στο τέμπλο του νέου ναού αφού, οι ιδιώτες που εκμεταλλεύονταν τις προσόδους του ναού της Αγίας Μαρίνης είχαν παραγγείλει στο μεσοδιάστημα του 1722-1734 στο αγιογραφικό εργαστήριο του Διονυσίου εκ Φουρνά στο Άγιο Όρος εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως, καθώς και δεσποτικές εικόνες.
Στο σημερινό και, καλλιτεχνικά αδιάφορο τέμπλο του ναού, εξαιρουμένης της ξυλογλύπτου επιστέψεως του μεσαίου κλίτους και των όμοιων αλλά μικρότερων διαστάσεων των δυο άλλων μοιρών, στο μεγάλων διαστάσεων εικονοστάσιο του δισυπόστατου ναού τοποθετήθηκαν οι εικόνες του τέμπλου της πρώτης εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου και οι εικόνες του εικονοστασίου του βυζαντινού ναού της Αγίας Μαρίνης που, για να προσαρμοστούν, στα σαφώς μεγαλύτερα από αυτές διάστυλα, περιβλήθηκαν από φαρδιά ξύλινη κορνίζα.
Είναι λοιπόν βέβαιο πως, αφού, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανέγερση ενός ναού ήταν ακόμα και μετά το Χάττι Χουμαγιούν η έκδοση φιρμανιού, η υπογραφή ενός τέτοιου εγγράφου το 1826, ιδιαίτερα  μετά τα γεγονότα της επαναστάσεως του Εμμανουήλ Παπά στην Χαλκιδική το 1821 ήταν εφικτή μόνο με την παρέμβαση ενός σημαντικού παράγοντα όπως ήταν ο από Σερρών Οικουμενικός Πατριάρχης Χρύσανθος.
Η ανέγερση του ναού του Αγίου Αντωνίου, ως αίτημα των Σερραίων προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Χρύσανθο, προφανώς, θα τέθηκε νωρίτερα από το 1826 το δε γεγονός πως, ο χρόνος οικοδόμησης του ναού, ακόμα και εάν ξεπερνούσε τις  σαράντα ημέρες δεν ήταν απεριόριστος, προδικάζει το μικρό του μέγεθος και την μάλλον απλή αρχιτεκτονική κατασκευή τού οικοδομήματος  που, πιθανότατα, με την ευκαιρία ανοικοδόμησης του καμπαναριού το 1868 χρειάστηκε μια, αν όχι ριζική ανακαίνιση, τουλάχιστον τέτοιας μορφής και έκτασης επέμβαση στο κτήριο που, ο Π. Παπαγεωργίου υποδηλώνει λέγοντας ότι έως και το 1891, υπήρχαν στα Σέρρας: «Οι νέοι επί παλαιοτέρων ναοί του αγίου Αντωνίου και της αγίας Μαρίνης, εν τη αυτή αυλή…».
Με δεδομένο πως, στην ευρύχωρη αυλή του ναού της Αγίας Μαρίνης, τα χρόνια της τουρκοκρατίας, λειτουργούσαν κοιτώνες φιλοξενίας «δαιμονισμένων» είναι λογικό, ο νέος ναός, να αφιερωθεί στον Άγιο Αντώνιο που και αυτός υπήρξε, όπως και η Αγία Μαρίνα, μέγας πολέμιος των δαιμόνων.
Όμως, αφού, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες και ενδείξεις, που στηρίζουν το παραπάνω σκεπτικό, ο ναός του Αγίου Αντωνίου οικοδομήθηκε το 1826  πότε οι δυο ναοί ενώθηκαν σε μια δισυπόστατη εκκλησία, η οποία για να ανεγερθεί απαιτούσε την έκδοση ενός νέου σουλτανικού διατάγματος (φιρμάνι);
Η χρονολογημένη υπογραφή, σε  συνδυασμό με τον ενικό αριθμό, που χρησιμοποιεί ο Θωμάς Παπαπασχαλίδης, για να δηλώσει πως υπήρξε «Ιεροψάλτης Εκκλησίας της Αγίας Μαρίνης και Αντωνίου 1894» είναι καθοριστικής ιστορικής σημασίας, καθώς, το αργότερο έως και το τέλος Απριλίου του 1893 υπήρχαν, σύμφωνα με τη βεβαίωση του Π. Παπαγεωργίου, δυο ναοί και ένας το 1894 κατά την ιδιόγραφη μαρτυρία του ιεροψάλτη του ναού Θωμά Παπαπασχαλιδη.
Η βεβαίωση του Γ. Λαμπάκη, ότι ο ναός είναι ένας και δισυπόστατος, όταν επισκέπτεται τα Σέρρας στις 3 Αυγούστου του 1902 με εντολή του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος προκειμένου να  συντελέσει «εις την διάσωσιν του εκείσε κινδυνεύοντος ψηφοθετήματος της Μητροπόλεως Σερρών» και καταγράψει τα άξια αναφοράς κειμήλια των ναών της πόλης, διευκρινίζει το πρόβλημα των χρονολογιών. Στην έκθεσή του, που δημοσιεύτηκε στο Ε΄ Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας βεβαιώνει, με την ξεκάθαρη δοτική του ενικού, την ύπαρξη ενός δισυπόστατου ναού (Εν τω ναώ του Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνης…), στην ονομασία του οποίου, εν αντιθέσει με την υπογραφή του ιεροψάλτη Θωμά Παπαπασχαλίδη, προτάσσεται το όνομα του Αγίου Αντώνιου και ακολουθεί το όνομα της Αγίας Μαρίνης.
Με βέβαιο γεγονός πως, τα χρόνια 1891-1892 η κοινωνία των Σερρών βρίσκεται σε κατάσταση εμφύλιας σύρραξης ανάμεσα στους τσορμπατζήδες και στους τσιπλάκηδες εξ αιτίας του «κοινοτικού ζητήματος» και δεδομένες τις χρονολογίες καταγραφής των ναών και των κειμηλίων τους, που πραγματοποίησαν οι ερευνητές Π. Παπαγεωργίου το 1893 και Γ. Λαμπάκης το 1902 στα Σέρρας, καθώς και τη βεβαίωση  του ιεροψάλτη Θωμά Παπαπασχαλίδη ότι το 1894 οι Σερραίοι πανηγύριζαν σε μια εκκλησία τους αγίους Αντώνιο και Μαρίνη συνάγεται πως, ο σημερινός δισυπόστατος ναός χτίστηκε ανάμεσα στα χρόνια 1893 και 1894.
Συμπερασματικά και, εάν ηθελημένα δεν αγνοούμε τη μαρτυρία του Π. Παπαγεωργίου πως, το 1891 υπήρχαν στην ίδια αυλή οι ναοί της Αγίας Μαρίνης και του Αγίου Αντωνίου και πως, τα Ιερά Θυσιαστήρια των ναών του Αγίου Βασιλείου και της Αγίας Μαρίνης, σήμερα είναι εντοιχισμένα στο Ιερό του δισυπόστατου ναού, ενώ, το 1891 ή Αγία Τράπεζα του ναού του Αγίου Βασιλείου ήταν αποτεθειμένη στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνης και, ότι έως και το 1870 λειτουργούσαν οπωσδήποτε αυτόνομα ο δυο ναοί και ακόμη, σύμφωνα με τα πειστήρια, αφού έως και το 1893 υπήρχαν δυο ναοί και το 1894 μόνο ένας, πρέπει να δεχθούμε ότι οι ενορίτες των ναών του Αγίου Αντωνίου και της Αγίας Μαρίνης, αν δεν αξιοποίησαν τη γενική άδεια  επισκευής ναών που χορήγησε η Υψηλή Πύλη, για όσες εκκλησίες έπαθαν ζημιές από το σεισμό του 1894, τότε η εγκυρότερη πρόσβασή τους στην οθωμανική εξουσία για την έκδοση φιρμανιού  οικοδόμησης του νέου δισυπόστατου ναού, μόνο με την παρέμβαση του Σερραίου Πατριάρχου Νεοφύτου του Η΄ μπορούσε να εξασφαλιστεί, με τη συνεπικουρία των από Σερρών Μητροπολιτών Κυζίκου Νικόδημου και, κυρίως, του Νικομηδείας Φιλόθεου Βρυέννιου.
Προσδοκώ ότι, ο καθαρισμός του τέμπλου του Ναού, θα αποκαλύψει κάποιο στοιχείο που θα επιβεβαιώνει  ότι  βεβαιώνουν τα ανωτέρω παρατιθέμενα στοιχεία πως, δηλαδή, ο σημερινός δισυπόστατος Ναός των Αγίων Αντωνίου και Μαρίνης είναι κτίσμα του μεσοδιαστήματος 1893-1894.


1 Γιώργου Β. Καφταντζή, Ιστορία της πόλεως Σερρών…ό.π., σ. 156, επιγρ. 152.

Το διαβάσαμε στην ιστοσελίδα: eproodos.gr

Διαβάστηκε 365 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 13:27
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Τα δημοφιλή της εβδομάδος

Οι ομορφιές του τόπου μου

3.jpg

Alternative flash content

Requirements

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 699 επισκέπτες και κανένα μέλος

Προτείνουμε

 

 

Γιατι δεν             Η ζωή είναι μία

αυτοκτόνησες

Ουτε πολύ          Απο την 25η ώρα

νωρίς ούτε πολύ  στην αιώνια ώρα

αργά

Lifestyle

Alternative flash content

Requirements

Applications +mobile

Alternative flash content

Requirements

Πρόγραμμα tv

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Σέρρες Εφημερεύοντα Νοσοκομεία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολιτική

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλέφωνα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΑΒ 166
Νοσοκομείο 1535 - 2321094500
Ιατρεία Περιφερειακά  
Α.Βροντούς 2321085288
Α.Μητρουσίου 2321075306
Αναγεννήσεως 2321084350
Εμμ.Παππά 2321091437
Κ.Καμήλας 2321041797
Κ.Ορεινής 2321056804
Ν.Σκοπού 2321031210
Ν.Σουλίου 2321091247
Παλαιοκάστρου 2321081598
Παραλίμνιου 2321073230
Πεντάπολης 2321071532
Προβατά 2321088206
Σκοτούσσης 2321081220
Σκουτάρεως 2321041201
Στρυμονικού 2321086203
Χρυσού 2321074214
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2321090807
Αστυνομικό Τμήμα Ασφάλειας 2321090804
Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας 2321090809
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Α.Βροντούς 2321085233
Ν.Σκοπού 2321031111
Πεντάπολης 2321071520
Προβατά 2321088209
Σκοτούσης 2321081111
Σκουτάρεως 2321041111
Στρυμονικού 2321086201
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 1021-2321055555
ΕΛΤΑ  
Σερρών 2321022411
Πεντάπολις 2321071565
Στρυμονικού 2321086333
ΕΡΑ 2321055784
ΙΚΑ 184-2321025391
ΚΤΕΛ  
Αστικές Γραμμές 2321022338
Υπεραστικές Γραμμές 2321022822
ΚΤΕΟ 2321038000
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 2321068000
ΟΑΕΔ 2321098200
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 2321035960
ΟΣΕ  
Σερρών 2321059700
Σκοτούσης 2321081225
ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) 2321052168-2321052122
Βιβλιοθήκη Κεντρική 2321058015
Θέατρο Δημόσιο Περιφερειακό 2321099770
Μουσεία  
Αρχαιολογικό 2321022257
Λαογραφικό Σαρακατσάνων 2321062528
ΔΕΠΚΑ 2321063960-2321067613
Νίκαιας 2321036010
Ομόνοιας 2321059888
Σφαγείων 2321036666
Δανειστική Βιβλιοθήκη 2321098550
Αυτοκινητοδρόμιο 2321052592-2321039699
Εθνικό Αθλητικο Κέντρο 2321027044
Εθνικό Κολυμβητήριο 2321022140
   

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2325022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αμμουδιάς 2325031306
Κοίμησης 2325023945
Χειμάρρου 2325041288
Χρυσοχώραφων 2325051245
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2325022100
Αστυνομικός Σταθμός Χειμάρρου 2325041251
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2325022233
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 2325028240-2325028245
ΕΛΤΑ 2325022795
ΙΚΑ 184-2325022275
ΚΤΕΛ 2325022211
Ταπητουργική Σχολή 2325025272
Δημοτικό Στάδιο 2325025660

 ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΖΙΧΝΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρα Υγείας  
Ν.Ζίχνης 2324022981-2324022222
Ροδολίβους 2324072200
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αγγίστας 2324091516
Αλιστράτης 2324031209
Γαζώρου 2324041225
Δαφνουδίου 2324041505
Δραβήσκου 2324051203
Ηλιοκώμης 2324081201
Κρηνίδας 2324091301
Παλαιοκώμης 2324093212
Πρώτης 2324061396
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2324022100-2324023333
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Αλιστράτης 2324031203
Πρώτης 2324061202
Ροδολίβους 2324071306
Πυροσβεστική 199
Ν.Ζίχνης 2324022199
Ροδολίβους 2324071199
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2324022209
ΟΤΕ 13888
ΕΛΤΑ  
Ν.Ζίχνης 2324022278
Αλιστράτης 2324031240
Πρώτης 2324061560
Ροδολίβους 2324071363
ΙΚΑ 184-2324022127
Οργανισμός Εθνικός Καπνού Ροδολίβους 2324071427
ΟΣΕ  
Γαζώρου 2324041641
Λευκοθέας 2324091225
Σπήλαιο Αλιστράτης 2324082045
Εθνικό Στάδιο Αλιστράτης 2324031293
Εθνικό Στάδιο Ροδολίβους 2324072110

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2322022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αμπέλων 2322063133
Δάφνης 2322051376
Ευκαρπίας 2322031637
Μαυροθάλασσας 2322031218
Πατρικίου 2322051401
Σησαμιάς 2322041202
Σιτοχωρίου 2322051488
Τερπνής 2322023024
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2322022100
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Μαυροθάλασσας 2322031100
Πυροσβεστική 2322022199-2322026150
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2322022266
ΟΤΕ 13888
Υδρευση 2322024599
Εθνικός Οργανισμός Καπνού 2322022150
ΕΛΤΑ  
Νιγρίτας 2322022361
Μαυροθάλασσας 2322031400
Ιαματικές πηγές 2322022892
ΙΚΑ 184-2322022418
ΚΤΕΛ 2322022442
ΟΑΕΔ 2322023291-2322024777
ΤΕΒΕ 2322022036
Μουσίο Αρχαιολογικό Αμφίπολη 2322032474
Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο 2322022560

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2327022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Α.Ποροιων 2327051280
Καστανούσας 2327061350
Κερκίνης 2327041222
Λιβαδιάς 2327031215
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα Κ.Ποροίων 2327022133
Αστυνομικός Σταθμός Κερκίνης 2327041211
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2327022180
ΟΤΕ 13888
ΕΛΤΑ  
Κ.Ποροίων 2327022760
ΟΣΕ 2327022210
Πυροσβεστική 2327051199
 ΚΕΠ 2327028050

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΑΒ 166
Κέντο Υγείας 2323350000
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αγκίστρου 2323041289
Αχλαδοχωρίου 2323061204
Βυρώνειας 2323031325
Καμαρωτού 2323051410
Ν.Πετριτσίου 2323031276
Προμαχώνα 2323041279
Χαροπού 2323022756
Ελληνική Αστυνομία 2323023333
Πυροσβεστική 2323025199
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2323022180
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 2323350232-2323350233
ΕΛΤΑ  
Σιδηροκάστρου 2323022217
Ν.Πετριτσίου 2323031558
Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα 2323041241
ΙΚΑ 184-2323022272
ΚΤΕΛ 2323022221
ΟΑΕΔ 2323023029
ΟΣΕ  
Σιδηροκάστρου 2323022320
Βυρώνειας 2323031555
Προμαχώνα 2323041240
Στρυμώνα 2323022490

Φαρμακεία

Γκούρμη -Κηπουρού Ελένη Ιπποκράτους 9 Σέρρες 2321064595
Αντωνογεωργίου Χρυσούλα Εθ.Αντίστασης 10 Σέρρες 2321020887
Αυγερινός Γεώργιος 29ης Ιουνίου 4 Σέρρες 2321020458
Αρναούτογλου Δημήτριος Τσαλοπούλου 19 Σέρρες 2321026678
Αγγούρα Ευαγγελία Πρ.Χριστοφόρου 4 Σέρρες 2321023222
Αγγος Γεώργιος Πλ.Εμπορίου 16 Σέρρες 2321025974
Κηπουρού-Μπότσολη Πασχαλία  Μεραρχίας 57 Σέρρες 2321059972-63787
Κελεφού Χρυσούλα Βενιζέλου 61 Σέρρες 2321039227
Χατζούδης Πασχάλης Κύπρου 2 Σέρρες 2321027242
Καλαιτζή Δάφνη Βενιζέλου 29 Σέρρες 2321052900
Λαζαρίδης Νικόλαος Νεστ.Φωκά 4 Σέρρες 2321024636
Καράμπελας Ηλίας Βασ.Βασιλείου 2 Σέρρες 2321021961
Καλογραιάκης Παναγιώτης Κων/πόλεως 38 Σέρρες 2321020333
Φερχάτογλου Ευδοξία 29ης Ιουνίου 16  Σέρρες 2321024702
Χρυσάφης Κωνσταντίνος Εθν.Αντίστασης 5 Σέρρες 2321024955
Ασπροφρύδου Νίνα Αλ.Παναγούλη 2 Σέρρες 2321020771
Ορδούδη Βαία Βασ.Βασιλείου 35 Σέρρες 2321064488-25734
Βερβέρη Ευπραξία Βασ.Βασιλείου 22 Σέρρες 2321027400
Τουραντζίδης Θωμάς Ρωμανού 4 Σέρρες 2321066888
Δίμηζα Φιλίτσα Κων/πόλεως  6 Σέρρες 2321062075
Σίσκου Φωτεινή-Καρασαββίδης Γεώργιος Διονυσίου Σολωμού 15 Σέρρες 2321022387
Βίτσιου Σουλτάνα Δ.Θράκης 17 Σέρρες 2321064344
Πεφτίτση Σεβαστή Εθν.Αντίστασης 35 Σέρρες 2321027962
Παπαναστασοπούλου Ελένη Εθν. Αντίστασης 12 Σέρρες 2321020901
Ασκαρ Ναταλή Γ.Παπανδρέου 22 Σέρρες 2321024133
Πάνου Παναγιώτα-Καλημέρη Θωμαή Αν.Θράκης 1 Σέρρες 2321027227
Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος-Πρίζναλη Ματθίλδη Γενναδίου 3 Σέρρες 2321021137
Γρατζάκη Καλλιόπη-Λεμόνιας Αγγελος Γ.Παπανδρέου 9 Σέρρες 2321025720
Γούναρης Χρήστος Κ.Αλεξανδρίδη 10 Σέρρες 2321021098
Κίτσιος Λεωνίδας Μ.Αλεξάνδρου 20 Σέρρες 2321056888
Ρόντζης Αργύρης-Γκιουλέκα Αννα-Ροντζης Αναστάσιος Πριγ.Χριστοφόρου 8 Σέρρες 2321027545
Κόδρα Βαία Νικ.Φωκά 2 Σέρρες 2321022345
Μαυρίδου Ελένη-Καλογραιάκη Ιωάννα Φιλώτα 3 Σέρρες 2321065577
Ευθυμίου Αικατερίνη-Μπαλαξή Μαρία Ραιδεστού 36 Σέρρες 2321066746
Μαραγκού Λαμπρινή-Γούλα Χριστίνα Εθν.Αντίστασης 8 Σέρρες 2321026418
Καχπάνης Φώτης Γεναδίου 1 Σέρρες 2321027506
Σταμάτη Βαία Αν.Θράκης 7 Σέρρες 2321056160
Καραφωτιάς Ιωάννης Λ.Σολωμού 25 Σέρρες 2321022294
Φεγγομύτου Βαία Μεραρχίας 49 Σέρρες 2321054140
Κουρτίδης Ιπποκράτης-Προκοπίδου Σβετλάνα 8ης Μαίου 20 Σέρρες 2321046738-25491
Αλεξιάδης Δημήτριος Μεραρχίας 79 Σέρρες 2321047690
Τσαντίρη Ζωή Εμμ.Ανδρονίκου και Ν.Πλαστήρα Σέρρες 2321027977
Τζάκη Μαρία Δ.Θράκης 4 Σέρρες 2321064866
Ζαπρούδη Αγοραστή Λεω.Παπαπαύλου  8 Σέρρες 2321025122
Κόντα Βασιλική Εθν.Αντίστασης 4 Σέρρες  
Νικολούδης Ιωάννης Ν.Πλαστήρα 5 Σέρρες 2321022195
Ιατροπούλου Ελένη Γεωρ.Παπανδρέου 7 Σέρρες 2321025657
ΕΛ-ΧΑΤΙΜΙ ΑΡΟΥΑ Κιουταχείας 11 Σέρρες 2321047947
Αγγος Χρίστος Μεραρχίας 99 Σέρρες 2321035559
Γκούρμης  Γεώργιος Βενιζέλου 31 Σέρρες 2321021892
Μπόλου Αγγελική Θουκιδίδου 14 Σέρρες 2321036006
Καρεμπίδου Μαγδαληνή Βενιζέλου 100 Σέρρες 2321021826
Φαρμάκη Ζωή Δημ.Μαρούλη 12 Σέρρες 2321051567
Γιαννελέρ Αναστάσιος-Γιαννελέρ  Ζωή Μ.Αλεξάνδρου 6Α Σέρρες 2321027704
Υψηλάντη Μαρίνα-Υψηλάντης Σάββας Κωνσταντινουπόλεως 3 Σέρρες 2321022766
Τσιαπκώλης Κων/ντίνος Ρωμανού 9 Σέρρες 2321025379
Θεοδωρίδου Ανθούσα Πλ.Εμπορίου 3  Σέρρες 2321021145
Τουραμανίδης Κων/ντίνος Αρχ.Μακαρίου 2 Σέρρες 2321025790
Λιάτσα  Διονυσία-Εμμανουηλίδης  Κυριάκος Μεραρχίας 29 Σέρρες 2321027585
Ροπότου Τζούλια   Αθανασίου Φυλακτού 13 Σέρρες 2321022555
Ευγενίδου Αναστασία Μεγ.Αλεξάνδρου 26 Σέρρες 2321053130

 ΕΚΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μαιλόγλου Δήμητρα-Μαρβάκη Ελένη Ν.ΣΟΥΛΙ 2321091795
Χατζίκας Κων/ντίνος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022989
Αλεξανδρίδης Αγγελος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325024401
Δίχαλας Βασίλειος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325023813
Ράπτης Νικόλαος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325024024
Τάσικα Ευαγγελία ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022326
Βαρσάμης Γεώργιος Κ.ΚΑΜΗΛΑ 2321042193
Ζαπρούδης Ιωάννης-Ζαπρούδης Βασίλειος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022859
Ιωαννίδης Χαράλαμπος ΚΟΙΜΗΣΗ 2325024950
Διτσεσελίδης Χρήστος ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ 2325051020-51433
Μάρκου Ευθυμία ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022309
Διούφα Στέλλα-Αντωνόπουλος Γεώργιος ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2322031488
Κυριακού Βαρβάρα ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2321086236
Φυλακτός Κων/ντίνος Ν.ΚΕΡΔΥΛΙΑ 2322032588
Χατζάκη Αφροδίτη ΤΕΡΠΝΗ 2322022277
Πιπιγκάκη Μαρία ΑΜΠΕΛΟΙ 2322063222
Παρίσης Γεώργιος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323024386
Πανάς Γεώργιος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322023411
Ξανθάκης Μενέλαος ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 2321091880
Ντικπασάνης Χριστόφορος ΒΥΡΩΝΕΙΑ 2323031493
Μητκώνη Ευαγγελία ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022974
Μακρής Αγάπιος Ν.ΣΚΟΠΟΣ 2321031777
Μπουγιουκλής Αγγελος ΡΟΔΟΠΟΛΗ 2327022021
Τσιρμπινης Παύλος ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 2322061598
Τσιουτσιούλης Βασίλειος ΠΡΩΤΗ 2324061222
Τσολακούδης Ιωάννης ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2321041742-42440
Σπαθάρα Κυριακή ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2321088407
Σαραφίδου Ευδοξία ΧΡΥΣΟ 2321074285
Καρακάσης Χρήστος ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 2324071415
Σανδρής Δημήτριος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022122
Σανδρής Κων/ντίνος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022016
Βλαδίκας Νικόλαος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022889
Τσιάρας Χρήσιμος ΚΕΡΚΙΝΗ 2327041541
Τσούκας Κων/ντίνος ΣΚΟΤΟΥΣΑ 2321081000
Γιουρούση Χατζηβασιλείου Ζωή ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 2324071600
Δομοκτσής Δημήτριος ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2324093393
Τσαρδάκης Μιχαήλ ΚΑΡΠΕΡΗ 2325031250
Μήρτσιος Χρήστος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022211
Ευγενίδης Ευγένιος-Ευγενίδης Κυριάκος Ν.ΣΚΟΠΟΣ 2321031434
Δούσος Αθανάσιος ΜΗΤΡΟΥΣΗ 2321075515
Ράσκος Ευστράτιος-Ράσκου Κυριάκος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022998
Τσούκας Αλέξανδρος ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 2321075255
Παπαευαγγέλου Θωμάς ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323023103
Μαυρίδης Αργύριος ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2321041582
Τσανούσα Αννα ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2321088277
Παπαδημητρίου Βασιλική-Μουστάκα Αρχοντούλα ΛΕΥΚΩΝΑΣ 2321050357-63944
Θεοδωρίδου Ελλη ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022740
Γκούμα Χρυσάνθη ΝΙΓΡΙΤΑ 2322025666
Σωτηριάδης Δημήτριος ΣΙΤΟΧΩΡΙ 2322051600
Μήλιος Στυλιανός-Μήλιου Γεωργία ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2324031294
Οικονόμου-Ματάκου Αικατερίνη ΓΑΖΩΡΟΣ 2324041556
Ζημπιλιάδου Ελ Χατίμι Φρειδερίκη-Ελ Χατίμι Σαρα ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ 2324051217
Δημητριάδου Στέλλα Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ 2323031538
Σιδηρόπουλος Παυλος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323023248
Λαζαρίδου Ρεοζίλη ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟ 2321086062
Μάκρη Ευα Ν.ΜΠΑΦΡΑ 2324081707
Τσιφούτη Χριστίνα ΝΙΓΡΙΤΑ 2322026022-24464
Καμπουρίδου Ευφροσύνη ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 2321078333
Βαίδου Αντιόπη ΝΕΟΧΩΡΙ 2321076686
Μώκος Αθανάσιος ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2324031790
Δουλγέρη Δέσποινα ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 2321032561
Βαλιώκη Βασιλική Βανέσσα ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 2325051730
Μπουρνάρη Ευαγγελία ΑΜΜΟΥΔΙΑ 2325031166
Κιτσάκης Χρήστος ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2327031222
Γρεβιάς Ευάγγελος ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 2321073131
Μπενίσης Απόστολος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2322061540
Μπασιανάς Δημήτριος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324023325
Αγκρα Ασπασία ΧΑΡΩΠΟ 2323025005
Βρύζας Κων/ντίνος ΣΗΣΑΜΙΑ 2322041777
Σπυρίδου Βαλεντίνη ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 2321071544
Κασμερίδου Ευθαλία ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ 2327051596
Θεοδοσίου Κων/ντίνος ΚΟΡΜΙΣΤΑ 2324020845
Κωστέα Σοφία ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 2327061015
Μαντή Αριστούλα ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ 2323061061
Μουντουλάρης Δημήτριος ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ 2325025558
Λεμονιά Βαρβάρα ΕΜΜ.ΠΑΠΑ 2321092044
Βότσης Δημήτριος ΛΕΥΚΟΘΕΑ 2324091100
Σιτζίμης Αθανάσιος ΨΥΧΙΚΟ 2321031028
Μαλάμη Αγγελική Κ.ΠΟΡΟΙΑ 2327022780
Λαζαρίδης Κορνήλιος ΒΕΡΓΗ 2322020900
Τάτσιος Γεώργιος ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 2325041370
Ματάκου Μαγδαληνή ΘΟΛΟΣ 2324041803
Βανίτσαρη Αννα ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2327031201
Στοίλα Χαρίκλεια ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 2322041140
Νικολαίδου Μαρία ΚΡΙΝΙΔΑ 2324091582
Μαρούλης Μιχαήλ-Φαν ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 2321088620
Παπλάς Παναγιώτης ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 2323041131
Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 2321041190
Ζάγκας Αναστάσιος ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ 2321076010
Μπαρμπούτης Γεώργιος ΧΕΙΜΑΡΟΣ 2325041114
Αλιμπράντη Βάλια ΤΟΥΜΠΑ 2321071200
Κιοσσές Βασίλης ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 6984607385
Τσινεκίδης Δημήτριος ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2322041607
Λασκούδη Σοφία ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 2322025760
Κιουτσούκη Φωτεινή ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2325024300
Φερχάτογλου Θεογένης ΔΑΦΝΟΥΔΙ 2324042510
Σαλαμός Δημήτριος ΑΧΙΝΟΣ 2322035474
Ασίκης Αργύριος ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2325061410
Δρόντζας Ανδρέας ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ 2321058560
Καρασταύρος Νικόλαος ΙΒΗΡΑ 2322035845
Χριστακοπούλου Υβόννη ΤΡΑΓΙΛΟΣ 2322030047
Μπογιατζής Ιωάννης ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 2321064410
Μωύσίδης Ιωάννης ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ 2323052100
Προσνίκλη Ευαγγελία ΒΑΛΤΕΡΟ 2325022686
Ξανθή Παναγιώτα ΛΕΥΚΩΝΑΣ 2321050020
Σκέμπερη Αλεξάνδρα ΝΙΓΡΙΤΑ 2323022617
Τσακιρίδου Βαρβάρα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2321084255
Χατζοπούλου Ζωή ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022226
Αμβροσιάδου Ελένη ΑΝΘΗ 2322024024
Δόση Αλεξάνδρα ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022988
Καλτσίκη Μαρία ΟΙΝΟΥΣΑ 2321092702
Δουβίτσας Αστέριος ΔΑΦΝΗ 2322051350
Γάλβας Γεώργιος ΧΟΡΤΕΡΟ 2323022830
Μπαλτήρας Σάββας ΘΕΡΜΑ 2322022152
Καρασσαβίδου Στυλιανή ΧΡΥΣΟ 2321074727
Πανά Αναστασία-Μαρία ΤΕΡΠΝΗ 2322025860
Χατζοπούλου Ευθυμία ΚΕΡΚΙΝΗ 2327041130
Καρασαλίδου Ζωγραφιά Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ 2323032440
Αλεξανδρίδου Ευαγγελία ΒΑΜΒΑΚΙΑ  2321084320
Βαλιώκη Βασιλική-Βανέσσα ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 2325051730
Σιώπη Ευαγγελία ΠΕΠΟΝΙΑ 2321041411
Αγγελίδου Αναστασία ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 2321038502
Μαρούλη Ευφροσύνη-Μαρίνα Ν.ΣΟΥΛΙ 2321092250
Βρυζώνη Πολυξένη ΚΟΥΜΑΡΙΑ 2321079279
Μακρή Δουλγέρη Αρχοντούλα ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ 2321031777
Τσιρμπινής Δημήτριος ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ 2322063390
Ζαπρούδης Στέργιος ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 2323051599
Βαζούρα Αναστασία ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ 2324098610
Γούλα Σοφία ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ 2324051112
Φαρασόπουλος Ιωάννης ΠΕΘΕΛΙΝΟ 2321301939
Ντικμπασάνης Γεώργιος ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 2323071400
Σαπουντζή Φωτεινή ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2321042720
Τριανταφύλλου Ξενοφών-Ραφαήλ ΚΑΜΑΡΩΤΟ 2323051555
Μπραικίδου Ευαγγελία ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 2321111374